De methode ‘vooronderstellingen’ is een brainstorm techniek die toegepast wordt in de divergerende fase van een brainstormsessie. In deze fase worden er ideeën gegenereerd door het gebruiken van diverse creatieve technieken.

De vooronderstellingen techniek is een van de creatieve technieken die eenvoudig toegepast kan worden, maar een andere kijk op de vraagstelling geeft.

Introductie Vooronderstellingen

vooronderstellingen
Wat zijn jouw vooronderstellingen?

Vooronderstellingen zijn denkpatronen die automatisch optreden wanneer een persoon zich met een probleem of vraagstelling bezighoudt. Individuen nemen ze vanzelfsprekend mee in het nadenken over het probleem of de vraag, bewust of onbewust. Dit kan veroorzaakt worden door een bepaalde context of hoe het probleem of de vraagstelling geformuleerd is.

Vooronderstellingen zitten dus van nature in het menselijk denken, wat erg waardevol is. In brainstormsessies kunnen vooronderstellingen juist beperkend werken bij het divergeren. Hierdoor is het lastig om op een andere manier naar een probleem of vraag te kijken.

Door belemmerende vooronderstellingen tijdelijk te elimineren, worden denkpatronen doorbroken en treedt er visieverandering op.

Door de vooronderstellingen techniek in de divergerende fase van een brainstormsessie te gebruiken kunnen bewuste en verborgen vooronderstellingen geïdentificeerd worden. Zodat deze, met uitstel van oordeel, tijdelijk uitgeschakeld kunnen worden gedurende de sessie.

Door vooronderstellingen te gebruiken en de werkelijkheid om te draaien ontstaan originele ideeën.

Executing the Method

 • Stap 1: Startformulering ontleden

  Bekijk de gemaakte startformulering en het doel ervan, schrijf dit op. Selecteer enkele cruciale termen die hiermee samenhangen. Schrijf deze cruciale termen op post-its.

 • Stap 2: Vooronderstellingen zoeken

  Zoek per woord de vooronderstellingen uit die ermee verbonden zijn of met hun context verbonden zijn. Schrijf alle vooronderstellingen per term op post-its.

 • Stap 3: Omkeren

  Stel vervolgens bij elke vooronderstelling de vraag; wat als deze vooronderstelling niet geldt of wat als de vooronderstellingen omgekeerd worden. Schrijf deze inzichten op post-its.

 • Stap 4: Resocieren

  Gebruik deze nieuwe inzichten voor het bedenken van nieuwe ideeën per ontleedde vooronderstelling. Op deze manier zijn vanuit de startformulering nieuwe ideeën ontstaan.

Necessities

Advantages & Disadvantages

 • Vooronderstellingen vergen een andere manier van denken, dat vaak als lastig of moeilijk wordt gezien. Maar door extra tijd te nemen voor de vooronderstellingen techniek ontstaan wél nieuwe inzichten en ideeën.